ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مقاومت های ضد میکروبی تجویز منطقی آنتی بیوتیک ها
از تاریخ 1395/12/11 لغایت 1398/12/11
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
احیای پایه قلبی ریوی
از تاریخ 1395/08/20 لغایت 1398/08/20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تشخیص و درمان فشار خون جوانان
از تاریخ 1395/08/10 لغایت 1398/08/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تشخیص و درمان پرفشاری خون اولیه
از تاریخ 1395/08/10 لغایت 1398/08/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید