ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
اختلال نقص توجه بیش فعالی
از تاریخ 1397/12/22 لغایت 1400/12/22
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سونوگرافی هدفمند در اورژانس
از تاریخ 1398/01/24 لغایت 1401/01/24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سونوگرافی سریع بر بالین بیمار در حال شوک
از تاریخ 1398/02/07 لغایت 1401/02/07
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تغذیه در بیماران التهابی
از تاریخ 1397/11/01 لغایت 1400/11/01
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید