ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مشاهده عینی رفتار نوزاد
از تاریخ 1397/09/18 لغایت 1400/09/18
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آنافلاکسی (کهیر و آنژیوادم)
از تاریخ 1397/09/17 لغایت 1400/09/17
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سرگیجه
از تاریخ 1397/08/13 لغایت 1400/08/13
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اصول تغذیه حمایتی وتغذیه روده ای و پیرا روده ای
از تاریخ 1397/05/25 لغایت 1400/05/25
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید