ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تغذیه در بیماران التهابی
از تاریخ 1397/11/01 لغایت 1400/11/01
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
پرخاشگری در کودکان و نوجوانان
از تاریخ 1397/10/19 لغایت 1400/10/19
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مسمومیت های غذایی
از تاریخ 1397/10/20 لغایت 1400/10/20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نقش گیاهان دارویی و ترکیبات طبیعی در اختلالات گوارشی
از تاریخ 1397/10/30 لغایت 1400/10/30
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید