ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
علل و درمان گرفتگی بینی
از تاریخ 1398/03/11 لغایت 1401/03/11
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آناتومی و فیزولوژی سیستم دهلیزی
از تاریخ 1398/04/09 لغایت 1401/04/09
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تصویربرداری در تروماهای اسکلتال
از تاریخ 1398/03/11 لغایت 1401/03/11
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
اختلال نقص توجه بیش فعالی
از تاریخ 1397/12/22 لغایت 1400/12/22
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید