ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
سوء هاضمه
از تاریخ 1397/03/24 لغایت 1400/03/24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
عفونت های مجاری ادراری
از تاریخ 1397/04/02 لغایت 1400/04/02
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
برخورد با بیمار مبتلا به خشونت صدا
از تاریخ 1397/03/19 لغایت 1400/03/19
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سندرم بیماریهای حاد تنفسی (ARDS)
از تاریخ 1397/03/22 لغایت 1400/03/22
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید